X < back
X
Search
En/ Research/ Working Paper

Research

Working Paper
2022-03-21

Number: No.E2022001

Author: Yifu Lin,Zirong Yang,Yingting Li,Yilin Zhang

2020-05-04

Number: No. E2020005

Author: Justin Yifu Lin, Wei Wang, Venite Zhaoyang Xu

2020-05-04

Number: No. E2020004

Author: Justin Yifu Lin, Wei Wang, Venite Zhaoyang Xu

2020-04-12

Number: No. E2020002

Author: Bo Hu,Alfredo Schclarek,Jiajun Xu,Jianye Yan

2020-03-26

Number: No. E2020001

Author: Jiandong Ju, Justin Yifu Lin, Qing Liu, Kang Shi

2019-12-25

Number: No. E2019010

Author: Michele Boldrin, Yong Wang, Lijun Zhu

2019-12-12

Number: No. E2019009

Author: Yong Wang, Xuemin Tang

2019-10-29

Number: No. E2019008

Author: Shenzhe Jiang, Jianjun Miao, and Yuzhe Zhang

2019-05-31

Number: No. E2019006

Author: Alfredo Schclarek, Jiajun Xu, Jianye Yan

2019-04-18

Number: No. E2019005

Author: Justin Yifu Lin, Zhengwen Liu, Bo Zhang

2019-02-05

Number: No.E2019003

Author: Justin Yifu Lin, Xin Wang

< 上一页   首页   1   2   尾页