X < back
X
Search
En/ Donation/ Contact Information

Donation

Contact Information

For more information about the INSE:http://www.nse.pku.edu.cn/

For donation information, please contact

Contact Person: Dr. Xi Chen

+86 10 6276 6528

xchen@nsd.pku.edu.cn